Abstrak


Analisis Gaya Bahasa dan Nilai Pendidikan dalam Serat Wedhatama Pupuh Pangkur Sebagai Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tingkat SMA (Suatu Kajian Stilistika)


Oleh :
Muhammad Yusuf Bahtiar - K4211027 - Fak. KIP

SARIPATHI
Panaliten menika nggadhahi ancas kangge mangertosi lan ngandharaken: (1) gaya basa wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur; (2) nilai pendhidhikan wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur; (3) gayutanipun gaya basa lan nilai pendhidhikan wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur kalihan piwucalan basa Jawa ing SMA.
Panaliten menika awujud deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metode analisis dokumen. Sumber data wonten ing panaliten menika arupi dokumen, inggih menika Serat Wedhatama pupuh Pangkur anggitan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara IV lan informan narasumber ahli gaya basa lan serat Jawa. Teknik pengumpulan data ingkang dipun-ginakaken inggih menika teknik studi kapustakan saha wawanpangandikan kalihan narasumber ingkang nggadhahi gegayutan kalihan uji validitas ngginakaken triangulasi sumber data. Teknik analisis data wonten ing panaliten menika inggih menika model analisis interaktif ingkang kaperang saking sekawan piranti, inggih menika: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan.
Adhedhasar panaliten menika saged dipunpundhut dudutan gaya basa ingkang dipun-ginakaken wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur arupi: (1) gaya tembung ingkang dipun-ginakaken panganggit inggih menika tembung konotatif, konkret, pakon, serapan, saha nama dhiri lan sapaan khas; (2) gaya ukara ingkang dipun-ginakaken inggih menika ukara panyiasatan struktur lan sarana retorika; (3) gaya swara ingkang dipun-ginakaken panganggit inggih menika purwakanthi swara (asonansi), sastra (aliterasi), lan basa utawi lumaksita; (4) pencitraan/ imaji ingkang dipun-ginakaken inggih menika peencitraan paningalan, pamirengan, paraban, gerak; lan (5) pamajasan ingkang dipun-ginakaken inggih menika simile lan metonimia. Kajawi menika, nilai pendhidhikan wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur inggih menika: (1) nilai agami utawi religius; (2) nilai sosial; (3) nilai moral; (4) nilai budaya. Analisis gaya basa lan nilai pendhidhikan wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur menika nggadhahi gegayutan kalihan bahan ajar piwucalan basa Jawa amargi serat kasebat nggadhahi unsur kaendahan lan nilai-nilai luhur ingkang saged dipun-ginakaken minangka bahan ajar piwucalan basa Jawa.
Tembung wos: Serat Wedhatama pupuh Pangkur, gaya basa, nilai pendhidhikan, bahan ajar basa Jawa
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) gaya bahasa dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur; (2) nilai pendidikan dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur; (3) relevansi gaya bahasa dan nilai pendidikan dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa tingkat SMA.
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu Serat Wedhatama pupuh Pangkur karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara IV dan informan yang merupakan narasumber ahli gaya bahasa dan serat Jawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka serta wawancara dengan narasumber terkait dengan uji validitas dengan menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan simpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan gaya bahasa yang digunakan dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur berupa: (1) gaya kata yang dipakai pengarang adalah kata konotatif, konkret, seru, serapan, serta nama diri dan sapaan khas; (2) gaya kalimat yang digunakan adalah kalimat dengan penyiasatan struktur dan sarana retorika; (3) gaya bunyi yang digunakan pengarang adalah purwakanthi swara (asonansi), sastra (aliterasi), dan basa atau lumaksita; (4) pencitraan yang digunakan adalah citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, dan gerak; dan (5) pemajasan yang digunakan adalah simile dan metonimia. Selain itu, nilai pendidikan dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur ini adalah: (1) nilai keagamaan atau religius; (2) nilai kesosialan; (3) nilai kesusilaan atau moral; dan (4) nilai kultural atau budaya. Analisis gaya bahasa dan nilai pendidikan dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur ini relevan dengan bahan ajar mata pelajaran bahasa Jawa karena serat tersebut mengandung unsur estetis dan nilai-nilai luhur yang dapat digunakan sebagai bahan ajar mata pelajaran bahasa Jawa.
Kata kunci: Serat Wedhatama pupuh Pangkur, gaya bahasa, nilai pendidikan, bahan ajar bahasa Jawa