Abstrak


Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Inside-Outside Circle (IOC) untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Teknik Permesinan Bubut Kelas XI Mesin 3 SMK Pancasila Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015


Oleh :
Arsyadani Hasan - K2511007 - Fak. KIP

-