Abstrak


Perancangan E-Book Tentang Pendidikan Dampak Cyberbullying Pada Remaja Hingga Dewasa Melalui Mediakomunikasi Visual


Oleh :
Zacky Romiz Izzuddin - C0714043 - Fak. Sastra dan Seni Rupa

ABSTRAK 

 

Zacky Romiz Izzuddin 2019. Pengantar tugas ini berjudul “Perancangan E-Book Tentang

Pendidikan Dampak Cyberbullying Pada Remaja Melalui Media Komunikasi Visual”. Adapun 

permasalahan yang diangakat dalam perancangan ini adalah (1) Bagaimana merancang

sebuah e-book tentang cyberbullying yang mampu mengedukasi Masyarakat terutama

para remaja dan orang dewasa untuk tidak melakukan tindakan cyberbullying dan

berusaha melawan tindak cyberbullying itu sendiri? 

 (2) Bagaimana merancang  media promosi E-book tentang cyberbullying melalui visual grafis

yang efektif dan komunikatif yang dapat membantu para remaja dan orang dewasa dalam

memberikan wawasan tentang dampak cyberbullying. Tujuan perancangan ini adalah

merancang E-book tentang dampak cyberbullying yang menarik dan tepat yang mampu

membantu memberikan wawasan kepada para remaja dan orang dewasa tentang dampak

cyberbullying, sekaligus memberikan pengetahuan akan bahaya dari cyberbullying. Jenis

penelitian pada perancangan e-book ini adalah deskriptif kualitatif. E-book ini berisi seputar

apa saja yang termasuk dalam cyberbullying, apa dampaknya, hingga bagaimana melindungi

diri dan orang lain yang terkena cyberbullying. Media tersebut tidak hanya harus informatif,

namun juga harus memiliki nilai artistic agar menarik target marketnya. Diharapkan melalui

media e-book tersebut mampu memberikan informasi pada target market tentang bahayanya

cyberbullying serta diharapkan membantu target market dalam memberikan pendidikan

tentang cyberbullying.

 

Kata kunci: E-Book Cyberbullying, Desain Komunikasi Visual