Penulis Utama : Hesti Nabilla Khoiriyati
NIM / NIP : K4220045
×

Hesti Nabilla Khoiriyati. K4220045. Pembimbing I : Dr. Kenfitria Diah Wijayanti, S.S., M.Hum. Pembimbing II : Dr. Astiana Ajeng Rahardini, S.Pd., M.Pd. ANALISIS MAKNA FILOSOFIS LAN NILAI KEARIFAN LOKAL SAJRONING TRADHISI UDAN DHAWET DESA BANYUANYAR KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI SARTA GEGAYUTAN TUMRAP MATERI PASINAON BASA JAWA ING SMA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surkarta, Maret 2024.                     

          Panaliten menika njlentrehaken makna filosofis lan nilai-nilai kearifan lokal sajroning tradhisi udan dhawet ingkang saged dipungayutaken kaliyan materi pasinaon basa Jawa wonten SMA. Panaliten menika dipunlampahaken wonten Dhusun Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Kejawi menika panaliten dipunlampahaken wonten SMA Negeri 3 Boyolali kagem dipuntrepaken kaliyan materi teks eksposisi. Panaliten ingkang angge ngagem metode penelitian deskriptif kualitatif kagem sumerep kawontenan nyata wekdal panaliten. Mila gampil kepanggih dhata ingkang objektif. Dhata ingkang badhe dipunpundhut kados prosesi tradhisi, menapa kemawon makna filosofis, lan nilai kearifan lokal menapa kemawon ingkang wonten tradhisi. Sumber dhata dipuntindakaken kaliyan wawancara. Mendhetipun subjek panaliten ngagem teknik snowball sampling. Mendhetipun dhata kaliyan obeservasi, wawancara, lan dhokumentasi. Pengesahan dhata ngagem traingulasi sumber kaliyan cara wawancara kaliyan tokoh masarakat Dhusun Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, dwija basa Jawa SMA Negeri 3 Boyolali, lan murid kelas X SMA Negeri 3 Boyoalali. Kejawi menika wonten traingulasi teori ngagem teori Miles & Huberman. Adhedhasar kasil panaliten keparing manggihaken urutan prosesi, makna filosofis, lan nilai kearifan lokal sajroning tradhisi udan dhawet saha saged digayutaken kaliyan materi wucal basa Jawa wonten SMA. Kejawi menika wonten implikasi, pedagogis, lan praktis.

×
Penulis Utama : Hesti Nabilla Khoiriyati
Penulis Tambahan : 1. Dr. Kenfitria Diah Wijayanti, S.S.,Hum. Dr.Astiana Ajeng Rahadini, E.Pd.,M.Pd.
2.
NIM / NIP : K4220045
Tahun : 2024
Judul : Analisis Makna Filosofis Lan Nilai Kearifan Lokal Sajroning Tradhisi Udan Dhawet Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Sarta Gegayutan Tumrap Materi Pasinaon Basa Jawa Ing SMA
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. KIP - 2024
Program Studi : S-1 Pendidikan Sastra Jawa
Kolasi :
Sumber :
Kata Kunci : Tembung Kunci : Tradhisi Udan Dhawet, Prosesi, makna filosofis, nilai kearifan lokal, materi wucal.
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/637
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. Kenfitria Diah Wijayanti, S.S.,Hum
Penguji : 1. Dr. Kenfitria Diah Wijayanti, S.S.,Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. KIP
×
Halaman Awal : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Cover : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB I : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB II : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB III : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB IV : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB V : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB Tambahan : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Daftar Pustaka : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Lampiran : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.