Penulis Utama : Faris Abdurrahman Fathoni
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : C0114021
Tahun : 2018
Judul : Tradisi Larung Sukerta di Dusun Sruni Kelurahan Jaraksari Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah (Sebuah Tinjauan Folklor)
Edisi :
Imprint : Surakarta - FIB - 2018
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Ilmu Budaya, Prog. Studi Sastra Daerah- C0114021-2018
Subyek : FOLKLOR, LARUNG SUKERTA , WONOSOBO.
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK

Perkawis ingkang dipunrembag wontening panaliten inggih menika (1) Kadospundhi asal usulipun Tradhisi Larung Sukerta ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo (2) Kadospundhi Tradhisi Larung Sukerta ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo (3) kadospundhi nilai ingkang kaemot wontening Tradhisi Larung Sukerta ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo (4) kadospundhi pengaruhipun tradhisi Larung Sukerta dumateng masyarakat ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo.
Ancasing panaliten inggih punika (1) ngandharaken asal usulipun Tradhisi Larung Sukerta ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo ingkang didhasaraken carios rakyat ing masyarakat Dusun Sruni (2) ngandharaken maknanipun Uba rampe ingkang dipunginakaken wonten salebetipun upacara Tradhisi Larung Sukerta ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo (3) ngandharaken nilai ingkang kaemot wontenipun Tradhisi Larung Sukerta ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo (4) ngandharaken pengaruhipun tradhisi Larung Sukerta dumateng masyarakat ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo.
Paedahipun panaliten inggih menika saged anambahi wawasan kajian folklor kangge parkembangan kasusastran lan saged dados sumber ngelmu kangge panaliten saklajengipun.
Panaliten menika asipat deskriptif kualitatif. Sumber dhata lan dhata arupi informan, panggenan, peristiwa, lan dokumen. Teknik pangempaling dhata ngginakaken teknik analisi dhata model interaktif.
Asiling panaliten inggih menika (1) Upacara Tradhisi Larung Sukerta ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo anggadhahi asal usul sujarah tradhisi Larung Sukerta saking masyarakat (2) Tradhisi Larung Sukerta ing Dusun Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo anggadhahi makna simbolik wonten salebetipun Uba rampe (3) nilai-nilai ingkang wonten ing salebetipun Larung Sukerta antawisipun inggih menika (a) nilai religius (b) nilai sosial (c) nilai pelestarian tradhisi (d) nilai kebersamaan (e) nilai spiritual.

Tembung wos: Folklor, Larung Sukerta , Wonosobo.

 

File Dokumen Tugas Akhir : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Scan_3.pdf
HALAMAN.pdf
BAB (1).pdf
BAB (2).pdf
BAB (3).pdf
File Dokumen Karya Dosen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dra. Sundari, M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ilmu Budaya