Penulis Utama : Janah Abas Sahara
NIM / NIP : B0115029
×

SARI PATHI

Konflik  Psikologis  Tokoh-tokoh  Dalam Novel Ledhek Saka Ereng-erenge Gunung Wilis Karya  Tulus  Setiyadi  (Tinjauan Psikologi  Sastra). Skripsi:  Program  Studi  Sastra  Daerah  Fakultas  Ilmu  Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.Panalitèn  punika  kanggéngrêmbag:  (1) struktur cariyos  ingkang  mbangun salêbêting   novel Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilis anggitanipun   Tulus Setiyadi miturut teori fiksi Robert Stanton; (2) kados pundi wujudipun konflik ingkang dipunalami   kaliyan   paraga-paraga   salêbêting   novel Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilis anggitanipun  Tulus  Setiyadi;  (3) faktor ingkang  sagêd  ndayani konflik dhumatêng  paraga-paraga  salêbêting  novel Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilis anggitanipun   Tulus   Setiyadi.   Panalitèn   punika   ginaakên pendekatan   struktural minangka   dhasar   kanggé ngandharakên unsur   pembangunnovel   ingkang   sami gêgayutan,  sarta  ginaakên pendekatan  psikologi sastra kanggé ngandharakên konflik psikologis ingkang  dipunalami  kaliyan  paraga-paraga  salebeting  novel Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilis anggitanipun Tulus Setiyadi. Ancasipun  panalitèn  inggih  menika:  (1) ngandharakên unsur  salêbêting  novèl  Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilis anggitanipun  Tulus  Setiyadi  miturut teori fiksi Robert Stanton; (2) ngandharakên wujudipun konflik ingkang dipunalami kaliyan paraga-paraga    salêbêting    novèl Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilis anggitanipun Tulus  Setiyadi;  (3)  ngandharakê faktoringkang  sagêd  ndayani konflikdhumatêng  paraga-paraga  salêbêting  novel LèdhèkSakaÈrèng-èrèngé Gunung Wilisanggitanipun Tulus Setiyadi.Wujudipun  panalitèn  inggih  punika  panalitèn  sastra  kanthi teknik  deskriptif kualitatif.  Sumbêr  dhata  panalitèn  inggih  punika  novel Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilis anggitanipun Tulus Setyadi. Dipundalakên CV. PUSTAKA ILALANG Group  ing  wulan  Juli  2018. Dhata  salêbêting  panalitèn  puniki  arupi unsur-unsur instrinsiklan aspek-aspek  psikologi. Teknik pangèmpalanè  dhata  wontên  panalitèn puniki  ngginakakên teknik  analisis  isi. Teknik  analisisdhata angginakakèn  modhèl interaktif. Asiling panalitèn punika nedahakên mênawi: (1) unsur-unsur strukturalnovel Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilisanggitanipun Tulus Setyadi sami gêgayutan pramila  nyiptaakên  caryos  ingkang  gampil  dipun-mangêrtosi;  (2)  wujudipun konflik psikologis paraga-paraga  salêbeting  novel Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wilisantawisipun  kuwatir/sumêlang, pertentangan, bèntênipun prinsip,  kagorèhan  sarta frustasi; (3) faktor ingkang ndayani konflik psikologis paraga-paraga salêbêting novel Lèdhèk Saka Èrèng-èrèngé Gunung Wili santawisipun rawuhipun raos énggal, kajirêt sajroning  kahanan  kang  ruwêt,  kasunyatan  botên  sami kaliyan  pangajêng-ajêng,  sarta botên nyaman kaliyan kahanan ingkang wontên. Têmbung wos: Novel, Psikologi Sastra, Konflik, Ledhek

×
Penulis Utama : Janah Abas Sahara
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : B0115029
Tahun : 2019
Judul : Konflik psikologis tokoh-tokoh dalam novel ledhek saka ereng-erenge gunung Wilis karya Tulus Setiyadi(Tinjauan Psikologi Sastra)
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Ilmu dan Budaya - 2019
Program Studi : S-1 Sastra Jawa
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Ilmu dan Budaya, Jur. Sastra Daerah-B0115029-2019
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. Prasetyo Adi Wisnu Wibowo,S.S.,M. Hum.,
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ilmu Budaya
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.