Penulis Utama : Ana Ulfatun Khoeriyah
NIM / NIP : B0116009
×

Abstrak

Perkawis ingkang dipunrembag inggih punika (1) kadospundi ekspresi basa lan budaya kalihan bathik kas Kebumen wonten ing Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, (2) kadospundi pratikel lan istilah gegayutan damel bathik kas Kebumen wonten ing Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, (3) kadospundi makna kultural gegayutan kalihan bathik kas Kebumen wonten ing Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, (4) kadospundi batik kas Kebumen dados perangan saking masyarakatipun.
Ancasipun panaliten inggih punika (1) ngandharaken ekspresi basa lan budaya gegayutan kalihan bathik kas Kebumen wonten ing Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, (2) ngandharaken proses pengistilahan pandamelan bathik kas Kebumen wonten ing Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, (3) ngandharaken makna kultural ingkang gegayutan kalihan bathik kas Kebumen wonten ing Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, (4) ngandharaken pengaruh bathik kas Kebumen dados perangan saking budaya masyarakatipun.
Panaliten punika asipat deskriptif kualitatif. Papan panaliten dipunwontenaken  ing Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Data wonten ing panliten iki awujud ekspresi basa lan budaya, proses batik, makna kultural lan pangaribawa bathik ing masyarakat. . Sumber data primer wonten ing panaliten menika narasumber ingkang taksih mangertosi babagan bathik kas Kebumen. Pangimpuning data ngginakaken teknik wawancara mendalam lan observasi utawi pengamatan. Metode analisis ingkang dipunginakaken inggih punika metode agih lan metode padan. Wondene metode penyajian data ngginakaken metode formal lan informal.
Asiling panaliten inggih punika (1) wonten ekspresi verbal lan nonverbal ingkang gegayuhan kalihan motif bathik, ornamen bathik, warni bathik lan ekspresi nonverbal gagayuhan kalihan penggarapan bathik, pirantos lan bahan, (2) proses lan istilah saklebeting pandamelan bathik kas Kebumen, (3) makna kultural gegayuhan kalihan motif bathik, ornamen bathik, warni bathik lan penggarapan bathik, pirantos lan bahan ingkang cocog kalihan aktivitas lan budayanipun, (4) bathik kas Kebumen dados perangan saking masyarakatipun ingkang saged dipuntingal miturut asepek-aspek kados: tilaran turun-temurun para leluhur, panggerak ekonomi masyarakatipun, representasi sosial masyarakatipun, identitas masyarakatipun.

Tembung Wos: Bathik, Ekspresi Basa Lan Budaya, Gemeksekti Kebumen, Etnolinguistik.

 

×
Penulis Utama : Ana Ulfatun Khoeriyah
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : B0116009
Tahun : 2020
Judul : Ekspresi Bahasa dan Budaya dalam Batik Khas Kebumen di Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen (Kajian Etnolinguistik)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Ilmu Budaya - 2020
Program Studi : S-1 Sastra Jawa
Kolasi :
Sumber : UNS - Fak. Ilmu Budaya, Jur. Sastra Daerah - B0116009 - 2020
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Wakit Abdullah, M.Hum.
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ilmu Budaya
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.