Penulis Utama : Uswatun Nisak
NIM / NIP : B0116059
×

Abstrak

Pr?kawis ingkang dipunr?mbag wont% dan panalite% dan punika, inggih punika: (1) kados pundi kaitanipun struktur ingkang ambangun naskah drama radio Nggege Mangsa anggitanipun Wijoseno miturut teori struktural Soediro Satoto; (2) kados pundi kapribadianipun paraga Wiro Sentono miturut teori Sigmund Freud.
Ancasipun  panalite% dan  punika   antawisipun:   (1)   ngandharak% dan  kaitanipun struktur ingkang ambangun naskah drama radio  Nggege Mangsa anggitanipun Wijoseno miturut teori struktural Soediro Satoto; (2) ngandharak% dan kapribadianipun paraga Wiro Sentono miturut teori Sigmund Freud.
Ginapae?dahing te?or?tis panalite% dan punika, kaajab sag?d nambahi wawasan sastra saking  s?gi psikologis  lan nambahi khazanah panalite% dan sastra Jawa lan awujud modhel panalite% dan psikologi sastra kangge panalite% dan salaj% dangipun. Ginapae?dahing praktis panalite% dan inggih punika, kaajab sag?d nambahi wawasan, pengalaman  lan  nyukani  informasi  kaliyan  bebrayan  ag% dang  kapribadianipun paraga Wiro Sentono wont% dan naskah drama radio Nggege Mangsa anggitanipun Wijoseno.
Wujudipun panalite% dan inggih punika panalite% dan sastra kanthi teknik desriptif kualitatif. Sumber data panalite% dan saking naskah drama radio kanthi irah-irahan Nggege Mangsa anggitan ingkang kaproduksi de% daning LPP RRI Surakarta. Datanipun unsur-unsur struktural karya sastra lan tembung ingkang kawigatan kaliyan psikologi kapribadianipun Wiro Sentono.
Teknik pang?mpalan data wont% dan panalite% dan m% danika ngginakak% dan analisis isi. Analisis data panalite% dan m% danika angginakak% dan analisis data interaktif, inggih m% danika reduksi data, sajian data, lan simpulan.
Dudutan saking panalite% dan inggih punika: (1) s?daya kaitanipun antawis unsur-
unsur  struktural  naskah  drama  radio  Nggege  Mangsa  anggitanipun  Wijoseno samya  rumak?t  dados  sawijining  kamanunggalan  ingkang  e% dandah;  (2)  miturut aspek  psikologi  sastra,  naskah  drama  radio  Nggege  Mangsa  anggitanipun Wijoseno ngandharak% dan bab kapribadianipun paraga Wiro Sentono ingkang anggadhahi pr?kawis ingkang pangaruh de% daning faktor internal lan eksternal ingkang hange?wahi kapribadianipun. Teori kepribadian psikologi Sigmund Freud saged ngendalikak% dan s?daya awujud kangge? ngawujudak% dan kal?r?san.

T?mbung wos: Drama Radio, Kapribadeen Paraga, Psikologi Sastra.

 

×
Penulis Utama : Uswatun Nisak
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : B0116059
Tahun : 2020
Judul : Kepribadian Tokoh Wiro Sentono dalam Naskah Drama Radio Nggege Mangsa Karya Wijoseno (Sebuah Pendekatan Psikologi Sastra)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Ilmu Budaya - 2020
Program Studi : S-1 Sastra Jawa
Kolasi :
Sumber : UNS - Fak. Ilmu Budaya, Jur. Sastra Daerah - B0116059 - 2020
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. Prasetyo Adi Wisnu Wibowo. S.S., M.Hum.
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ilmu Budaya
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.