Penulis Utama : Muhammad Hafiidh Ar Rasyiid
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : B0418042
Tahun : 2022
Judul : Gerakan Ekonomi Kerakyatan Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Di Surakarta Tahun 1992-2021
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Ilmu Budaya - 2022
Kolasi :
Sumber :
Subyek : -
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini membahas tentang Gerakan Ekonomi Kerakyatan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) di Surakarta Tahun 1992-2021. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang melatarbelakangi Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) membuat program gerakan ekonomi kerakyatan di Surakarta tahun 1992-2021? (2) Apa saja program-program ekonomi kerakyatan yang didirikan dan diperankan oleh Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) bagi kesejahteraan jemaahnya tahun 1992-2021? (3) Bagaimana dampak gerakan ekonomi rakyat yang diperankan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) bagi kesejahteraan jemaahnya tahun 1992-2021?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) membuat program gerakan ekonomi kerakyatan di Surakarta tahun 1992-2021, program-program ekonomi kerakyatan yang didirikan dan diperankan oleh Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) bagi kesejahteraan jemaahnya tahun 1992-2021, dan dampak gerakan ekonomi rakyat yang diperankan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) bagi kesejahteraan jemaahnya tahun 1992-2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik atau pengumpulan data, kritik atau verifikasi sumber yang terdiri dari kritik intern dan ekstern, interpretasi atau analisis data, dan historiografi berupa hasil penelitian dalam penyusunan fakta-fakta ke dalam tahap penulisan sejarah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Majlis Tafsir Al-Qur’an sebagai lembaga keagamaan juga mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, yaitu berusaha meningkatkan kesejahteraan jemaahnya melalui berdirinya koperasi dan badan-badan usaha. Koperasi dan badan-badan usaha yang dijalankan oleh Majlis Tafsir Al-Qur’an mampu meningkatkan perekonomian jemaahnya. Oleh kareana itu, upaya tersebut dilakukan sebagai strategi Majlis Tafsir Al-Qur’an untuk melancarkan kegiatan dakwahnya sehingga dapat dijalankan sebagai wujud mengamalkan hasil kajian untuk saling menolong satu sama lain dalam memperoleh kesejahteraan.

Kesimpulannya adalah Majlis Tafsir Al-Qur’an merupakan organisasi masyarakat Islam yang mempunyai peran penting dalam berdakwah di Surakarta. Majlis Tafsir Al-Qur’an juga mempunyai peranan besar dalam sektor ekonomi yang ditandai dengan berdirinya koperasi dan badan-badan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan jemaahnya. Upaya penataan sektor ekonomi menjadi penting sebagai wujud pengalaman hasil kajian dan strategi dakwah Majlis Tafsir Al-Qur’an agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

File Dokumen Tugas Akhir : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB I.pdf
BAB II.pdf
BAB III.pdf
BAB IV.pdf
BAB V.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Halaman Cover.pdf
File Dokumen Karya Dosen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. Bagus Sekar Alam, S.S., M.Si.
2. Dra. Isnaini Wijaya Wardani, M.Pd.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ilmu Budaya